-1
ขั้นตอนการขอรับหน้ากากอนามัยฟรีสำหรับโรงพยาบาลรัฐ
 • 1. อ่าน “คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จะได้รับหน้ากากอนามัยฟรีสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ” และกดยอมรับเงื่อนไข
 • 2. กดปุ่ม “ขอรับหน้ากากอนามัยฟรี”
 • 3. ท่านจะเข้าสู่ระบบการส่งคำขอรับหน้ากากอนามัยฟรีสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มของ OnePlanet (OnePlanet คือระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท พันธวนิช จำกัด)
 • 4. กรอกรายละเอียดเพื่อส่งคำขอรับหน้ากากอนามัยฟรีสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ
 • 5. รอการอนุมัติคำขอโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจะอนุมัติตามลำดับการส่งคำขอ ทั้งนี้หากคำขอยังไม่ถูกอนุมัติ ท่านสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำขอได้
 • 6. เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด จะจัดส่งหน้ากากไปยังโรงพยาบาลตามตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิก
 • 7. เมื่อได้รับหน้ากากอนามัยแล้ว กรุณายืนยันการรับหน้ากากอนามัยทุกครั้ง (หากยังไม่ยืนยันรับหน้ากากอนามัยจะไม่สามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับหน้ากากอนามัยฟรีอีกครั้งได้)
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จะได้รับหน้ากากอนามัยฟรีสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ
จากสถานการณ์วิกฤตไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างทั้งในประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ได้ระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานอย่างหนักในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด จึงดำเนินโครงการ “หน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย” ผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงและขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดยได้กำหนดคุณสมบัติและการดำเนินการขอใช้สิทธิ์ ดังนี้
 • 1. เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
 • 2. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 หรือเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางของการแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดของแต่ละพื้นที่
 • 3. โรงพยาบาล ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.cpmaskforall.com เท่านั้น ตั้ังแต่วันนี้ ไปจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤติ
 • 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะเป็นผู้อนุมัติการส่งมอบหน้ากากอนามัย โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • 5. ภายหลังคำขอได้รับการอนุมัติ “โรงพยาบาล” จะได้รับหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ตามจำนวนที่ระบุในคำขอตามที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ และจะได้รับหน้ากากอนามัยเพื่อแจกฟรีให้แก่ประชาชนเท่ากับจำนวนของหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลระบุความจำนงค์ โดยขอความกรุณาโรงพยาบาลแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ ต้องนำบัตรประชาชนมารับหน้ากากอนามัย 1 ซอง (12 ชิ้น) ต่อ 1 ครั้ง/เดือน
 • 6. โรงพยาบาลจะขอรับสิทธิ์ครั้งต่อไปได้ เมื่อใช้หมด และต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ใหม่ ซึ่งการส่งมอบในรอบต่อ ๆ ไปขึ้นอยู่กับการอนุมัติของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความเร่งด่วนของปัญหาในแต่ละโรงพยาบาล
 • 7. ห้ามนำหน้ากากอนามัยไปจำหน่ายหรือหาผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ใดละเมิด หรือฝ่าฝืน ถือว่าขาดซึ่งคุณธรรม และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • 8. โครงการ “หน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย” จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ จะส่งมอบ โรงงานและการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้เป็นสิทธิ์ของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
   ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตกลง / ไม่ตกลงตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
**หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยฟรีได้
ตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข
ในการขอครั้งนี้ท่านจะได้รับ xx ชิ้นสำหรับโรงพยาบาล และ xx ชิ้น สำหรับประชาชน
กำลังดำเนินการตามคำขอของท่าน ท่านสามารถขอใหม่ได้อีกครั้ง เมื่อได้รับหน้ากากแล้ว