-1
รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับหน้ากากอนามัย

ชื่อโรงพยาบาล
จังหวัด
วันที่ได้รับหน้ากาก
จำนวนที่โรงพยาบาลได้รับ (ชิ้น)
จำนวนที่ประชาชนได้รับ (ชิ้น)
โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร
วันที่ได้รับ
12/04/2020
สำหรับ รพ.
36,000
สำหรับประชาชน
36,000
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ2
ชลบุรี
วันที่ได้รับ
13/04/2020
สำหรับ รพ.
1,200
สำหรับประชาชน
1,200
Page
 
1
of
1